top of page
תקנון מועדון השפע של אביגיל לוי
כללי
 1. החברות במועדון "השפע של אביגיל לוי" (להלן: "המועדון") כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן;

 2. כל זכויותיהם וחובותיהם של חברי המועדון מפורטות בתקנון זה, ותשלום דמי החבר והצטרפות למועדון מהווים הסכמה לתנאי התקנון.

 3. מנהלת המועדון הינה  SHEFFANOW LIMITED, חברה קפריסאית HE 430335 בכתובת ALONION  9 PEYIA 8560 CYPRUS ובנייד  0544879926 (להלן: "אביגיל לוי")

הצטרפות וחברות במועדון
 1. הצטרפות למועדון כפופה לאישור תקנון זה ולביצוע הוראת קבע לתשלום סך חודשי לפי המפורסם.

 2. למצטרפים החדשים שהצטרפו באמצעות מבצע "חודש התנסות בשקל" - לאחר 30 ימי חברות והחל מחודש החברות השני-יתעדכן המחיר באופן אוטומטי למחיר המחירון המלא עבור דמי המנוי למועדון כפי שיפורסם מעת לעת- אם ברצון המצטרף להפסיק את חברותו בתום חודש ההתנסות עליו להודיע על כך בכתב 24 שעות לפני מועד החיוב החודשי.

 3. אי תשלום דמי החבר החודשיים כמוהו כהודעת החבר על עזיבתו את המועדון בחודש הקלנדרי שקדם לחודש שבו לא שולמו דמי החבר והוא ייגרע מרשימת חברי המועדון על אתר (לדוגמא: שולמו דמי חבר בינואר ובפברואר לא שולמו, יראו את אי התשלום כאילו החבר הודיע בינואר על הפסקת חברותו במועדון).

 4. החברות במועדון אינה מוגבלת בזמן ואינה מותנת בתקופת התחייבות.

 5. התשלום עבור החברות במועדון הינה עבור מינוי חודשי במחיר אחיד שאינו תלוי בהיקף הצריכה או בהיקף השימוש בשירות.

 6. חברי המועדון רשאים לבטל את חברותם בכל עת.

 7. הודיע חבר על הפסקת חברותו במועדון ("החבר שעוזב"), חברותו תיפסק בסיום חודש החברות האחרון עליו שילם החבר.

 8. בגין הפסקת החברות לא יגבו דמי ביטול אך הכסף ששולם עבור חודש החברות האחרון בו ניתנה הודעת העזיבה לא יוחזר לחבר.

 9. החברות במועדון מקנה לחבריו גישה לתוכן ייחודי ובלעדי של הקורסים האינטרנטיים של אביגיל, שידורי לייב מעת לעת, מדיטציות, סרטונים, חומרים כתובים, מסרונים וגישה לתכנים מתחדשים וראשונים ומשימות, כפי שיפורט מעת לעת על ידי אביגיל.

 10. עם סיום החברות במועדון, מכל סיבה שהיא, נחסמת הגישה אל כל תכני המועדון לרבות הגישה לאתר המועדון, לקבוצת הפייסבוק, לסרטונים, לחומרים הכתובים, למשימות, מדיטציות וכל חומר שאליו הייתה לחבר גישה במהלך תקופת חברותו.

 11. ההצטרפות למועדון הינה כפופה להסכמתו המפורשת של החבר לקבלת דיוור ישיר מאביגיל במיילים ו/או במסרונים.

 12. בקשת החבר לחסום את קבלת הדיוור הישיר כאמור, כמוה כהודעת עזיבה של המועדון, על כל המשתמע מכך.

 13. הצטרפות למועדון תיעשה בדרכים שייקבעו על ידי אביגיל מעת לעת.

 14. אביגיל לוי רשאית להפסיק את פעילות המועדון בכל עת, ובלבד שפעילותו תימשך עד לסוף החודש הקלנדרי בו הודיעה על הפסקת הפעילות.

קניין רוחני
 1. כל הזכויות בתכנים הנשלחים לחברי המועדון וכן בסימני המסחר של המועדון הינם בבעלות בלעדית ומלאה של אביגיל לוי.

 2. חברי המועדון מתחייבים שלא להעתיק ו/או לשכפל ו/או לעדכן ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ברבים כל תוכן שיתקבל על ידם מאת אביגיל ומכוח חברותם במועדון.

מדיניות פרטיות ושמירת מידע
 1. כל הנתונים שיימסרו על ידי חברי המועדון לאביגיל יישמרו במאגר מידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("החוק"). 

 2. ככל שפעילות המועדון עשויה להביא לאיסוף ו/או קבלה של נתונים אישיים נוספים מחברי המועדון, כי אז גם נתונים אלו יישמרו במאגר הנתונים של המועדון ולא ייעשה בהם כל שימוש למעט בכפוף להוראות תקנון זה והוראות החוק.

אחריות המועדון ו/או אביגיל

כל התכנים הנשלחים לחברי המועדון, מכוח היותם חברים בו, מהווים המלצות בלבד ואין בהמלצות אלו או בייעוץ הניתן במסגרת המועדון ותכניו כדי להטיל על המועדון ו/או על אביגיל לוי אחריות כלשהי.

מובהר, כי תכני המועדון נועדו, בין היתר, להקנות לחבריו כלים לשפע ולהעצמה אישית ואין בהצטרפות למועדון או בקבלת תכני המועדון בכדי לחייב את המועדון ו/או את אביגיל בתוצאות כאלו או אחרות.

השימוש בתכני המועדון הינו על אחריות חברי המועדון בלבד. 

bottom of page